ХОХИРОГЧ НӨХӨН ОЛГОВОР ЭНЭТХЭГ - ХУУЛЬ ТАЙЛАН ЭНЭТХЭГ